Top Banner

Dễ loãng xương vì sợ ung thư da

  • Đăng bởi: Chu Hồng Nhung
  • 21/04/2017
  • 768 lượt xem

Những lo ngại quá mức về ung thư da cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều người ngại ra nắng. Tuy nhiên, họ không biết rằng đang phải đối mặt với một nguy cơ khác cũng liên quan tới sức khỏe.

Phát ngôn viên của Viện Nghiên cứu Ung thư Anh cũng đồng ý với nhận định trên nhưng nói thêm rằng việc “nạp” đủ lượng vitamin D có thể đã hoàn tất từ rất lâu trước khi có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy da bị cháy nắng.

70%<70%p70%>70%T70%ỉ70% 70%l70%ệ70% 70%u70%n70%g70% 70%t70%h70%ư70% 70%d70%a70% 70%đ70%a70%n70%g70% 70%t70%ă70%n70%g70% 70%l70%&70%e70%c70%i70%r70%c70%;70%n70% 70%r70%ấ70%t70% 70%n70%h70%a70%n70%h70% 70%t70%r70%o70%n70%g70% 70%n70%h70%ữ70%n70%g70% 70%n70%ă70%m70% 70%g70%ầ70%n70% 70%đ70%&70%a70%c70%i70%r70%c70%;70%y70% 70%v70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%c70%&70%a70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%c70% 70%c70%h70%u70%y70%&70%e70%c70%i70%r70%c70%;70%n70% 70%g70%i70%a70% 70%s70%ứ70%c70% 70%k70%h70%ỏ70%e70% 70%c70%ũ70%n70%g70% 70%t70%ă70%n70%g70% 70%c70%ư70%ờ70%n70%g70% 70%k70%h70%u70%y70%ế70%n70% 70%n70%g70%h70%ị70% 70%m70%ọ70%i70% 70%n70%g70%ư70%ờ70%i70% 70%h70%ạ70%n70% 70%c70%h70%ế70% 70%t70%h70%ờ70%i70% 70%g70%i70%a70%n70% 70%r70%a70% 70%n70%ắ70%n70%g70% 70%t70%r70%ự70%c70% 70%t70%i70%ế70%p70% 70%m70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%k70%h70%&70%o70%c70%i70%r70%c70%;70%n70%g70% 70%m70%a70%n70%g70% 70%t70%r70%a70%n70%g70% 70%p70%h70%ụ70%c70% 70%b70%ả70%o70% 70%v70%ệ70%.70%<70%b70%r70% 70%/70%>70% 70%<70%b70%r70% 70%/70%>70% 70%T70%u70%y70% 70%n70%h70%i70%&70%e70%c70%i70%r70%c70%;70%n70%,70% 70%m70%ộ70%t70% 70%c70%u70%ộ70%c70% 70%k70%h70%ả70%o70% 70%s70%&70%a70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%t70% 70%v70%ớ70%i70% 70%h70%ơ70%n70% 70%270%.70%670%070%070% 70%n70%g70%ư70%ờ70%i70% 70%t70%h70%a70%m70% 70%g70%i70%a70% 70%c70%h70%o70% 70%t70%h70%ấ70%y70% 70%c70%h70%ư70%a70% 70%b70%a70%o70% 70%g70%i70%ờ70% 70%h70%ọ70% 70%c70%h70%o70% 70%r70%ằ70%n70%g70% 70%n70%ắ70%n70%g70% 70%l70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%a70%n70% 70%t70%o70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%n70%.70% 70%370%/70%470% 70%n70%h70%ữ70%n70%g70% 70%n70%g70%ư70%ờ70%i70% 70%đ70%ư70%ợ70%c70% 70%h70%ỏ70%i70% 70%c70%h70%o70% 70%b70%i70%ế70%t70% 70%h70%ọ70% 70%t70%h70%ư70%ờ70%n70%g70% 70%x70%u70%y70%&70%e70%c70%i70%r70%c70%;70%n70% 70%s70%ử70% 70%d70%ụ70%n70%g70% 70%k70%e70%m70% 70%c70%h70%ố70%n70%g70% 70%n70%ắ70%n70%g70% 70%k70%h70%i70% 70%đ70%i70% 70%r70%a70% 70%n70%g70%o70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%i70% 70%t70%r70%ờ70%i70% 70%n70%ắ70%n70%g70%.70% 70%T70%u70%y70% 70%n70%h70%i70%&70%e70%c70%i70%r70%c70%;70%n70%,70% 70%n70%ế70%u70% 70%k70%h70%&70%o70%c70%i70%r70%c70%;70%n70%g70% 70%r70%a70% 70%n70%ắ70%n70%g70% 70%&70%i70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%t70% 70%n70%h70%ấ70%t70% 70%l70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%170%570% 70%-70% 70%270%070% 70%p70%h70%&70%u70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%t70% 70%m70%ỗ70%i70% 70%n70%g70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%y70% 70%t70%h70%&70%i70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%s70%ẽ70% 70%t70%h70%ậ70%t70% 70%l70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%t70%a70%i70% 70%h70%ạ70%i70%.70%<70%b70%r70% 70%/70%>70% 70%<70%b70%r70% 70%/70%>70% 70%&70%A70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%n70%h70% 70%n70%ắ70%n70%g70% 70%c70%h70%i70%ế70%u70% 70%t70%r70%ự70%c70% 70%t70%i70%ế70%p70% 70%l70%&70%e70%c70%i70%r70%c70%;70%n70% 70%d70%a70% 70%đ70%ể70% 70%s70%ả70%n70% 70%x70%u70%ấ70%t70% 70%v70%i70%t70%a70%m70%i70%n70% 70%D70%,70% 70%m70%ộ70%t70% 70%v70%i70% 70%c70%h70%ấ70%t70% 70%r70%ấ70%t70% 70%c70%ầ70%n70% 70%c70%h70%o70% 70%h70%ệ70% 70%x70%ư70%ơ70%n70%g70% 70%k70%<70%i70%m70%g70% 70%s70%r70%c70%=70%"70%h70%t70%t70%p70%:70%/70%/70%c70%m70%s70%170%.70%c70%a70%l70%o70%f70%o70%o70%d70%.70%v70%n70%/70%f70%c70%k70%e70%d70%i70%t70%o70%r70%/70%e70%d70%i70%t70%o70%r70%/70%i70%m70%a70%g70%e70%s70%/70%s70%p70%a70%c70%e70%r70%.70%g70%i70%f70%"70% 70%c70%l70%a70%s70%s70%=70%"70%T70%B70%_70%B70%u70%t70%t70%o70%n70%_70%I70%m70%a70%g70%e70%"70% 70%s70%t70%y70%l70%e70%=70%"70%b70%a70%c70%k70%g70%r70%o70%u70%n70%d70%-70%p70%o70%s70%i70%t70%i70%o70%n70%:70% 70%070%p70%x70% 70%-70%570%770%670%p70%x70%;70% 70%b70%a70%c70%k70%g70%r70%o70%u70%n70%d70%-70%i70%m70%a70%g70%e70%:70% 70%u70%r70%l70%(70%"70% 70%h70%t70%t70%p70%:70%=70%"70%"70% 70%c70%m70%s70%170%.70%c70%a70%l70%o70%f70%o70%o70%d70%.70%v70%n70%=70%"70%"70% 70%c70%k70%e70%d70%i70%t70%o70%r70%=70%"70%"70% 70%d70%i70%t70%o70%r70%=70%"70%"70% 70%k70%i70%n70%s70%=70%"70%"70% 70%e70%f70%a70%u70%l70%t70%=70%"70%"70% 70%c70%k70%_70%s70%t70%r70%i70%p70%.70%g70%i70%f70%"70%)70%;70%"70%=70%"70%"70% 70%a70%l70%t70%=70%"70%"70% 70%/70%>70%h70%ỏ70%e70% 70%m70%ạ70%n70%h70% 70%v70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%c70%&70%a70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%c70% 70%n70%g70%h70%i70%&70%e70%c70%i70%r70%c70%;70%n70% 70%c70%ứ70%u70% 70%đ70%&70%a70%t70%i70%l70%d70%e70%;70% 70%c70%h70%ỉ70% 70%r70%a70% 70%r70%ằ70%n70%g70% 70%n70%ế70%u70% 70%h70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%m70% 70%l70%ư70%ợ70%n70%g70% 70%v70%i70% 70%c70%h70%ấ70%t70% 70%n70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%y70% 70%t70%h70%ấ70%p70% 70%s70%ẽ70% 70%l70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%m70% 70%t70%ă70%n70%g70% 70%n70%g70%u70%y70% 70%c70%ơ70% 70%l70%o70%&70%a70%t70%i70%l70%d70%e70%;70%n70%g70% 70%x70%ư70%ơ70%n70%g70%,70% 70%t70%&70%a70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%c70% 70%đ70%ộ70%n70%g70% 70%t70%r70%ự70%c70% 70%t70%i70%ế70%p70% 70%t70%ớ70%i70% 70%m70%ộ70%t70% 70%n70%ử70%a70% 70%p70%h70%ụ70% 70%n70%ữ70% 70%v70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70% 70%k70%h70%o70%ả70%n70%g70% 70%170%/70%570% 70%đ70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%n70% 70%&70%o70%c70%i70%r70%c70%;70%n70%g70% 70%s70%a70%u70% 70%t70%u70%ổ70%i70% 70%570%070%,70% 70%c70%h70%o70% 70%b70%i70%ế70%t70% 70%p70%h70%&70%a70%a70%c70%u70%t70%e70%;70%t70% 70%h70%i70%ệ70%n70% 70%n70%&70%a70%g70%r70%a70%v70%e70%;70%y70% 70%đ70%&70%a70%t70%i70%l70%d70%e70%;70% 70%c70%h70%o70% 70%t70%h70%ấ70%y70% 70%m70%ộ70%t70% 70%t70%h70%&70%o70%c70%i70%r70%c70%;70%n70%g70% 70%đ70%i70%ệ70%p70% 70%q70%u70%a70%n70% 70%t70%r70%ọ70%n70%g70% 70%t70%r70%o70%n70%g70% 70%v70%i70%ệ70%c70% 70%đ70%i70%ề70%u70% 70%t70%r70%ị70% 70%u70%n70%g70% 70%t70%h70%ư70% 70%d70%a70%.70%<70%/70%p70%>70%

"Chúng tôi không ủng hộ việc ra nắng quá lâu bởi đó chính là nguồn gốc gây lão hóa da và kích thích sự phát triển của các khối u ác tính. Hơn thế, tiếp xúc với nắng quá lâu cũng đồng nghĩa với việc cơ thể phải tìm cách đẩy lượng vitamin D “dư thừa” sau khi nó đã được sản xuất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng việc nằm dài trên bãi biển liên tục trong 2 tuần không có nghĩa là bạn có thể trốn nắng cả 1 năm sau đó”, GS Roger Francis, từ TT Y tế NOS, nói.

Tốt nhất là nên tắm nắng mỗi ngày, ngay cả trong những ngày trời nhiều mây để cơ thể được cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết trong suốt cả năm.

Việc ngồi bên cửa sổ hay trong căn phòng có trần bằng kính là không đủ vì kính sẽ ngăn cản những chất xúc tác trong nắng giúp cơ thể sản xuất vitamin D.

Thời gian ở ngoài nắng để cơ thể tổng hợp vitamin D cũng không thống nhất bởi nó phụ thuộc vào màu da, thời gian trong ngày, thời điểm trong năm và nơi bạn sinh sống.
 

Tags :